רכישת מנוי
כניסה
X
תנאי שימוש
השימוש באתר

אנו מציעים את מסלולי האימון והמידע באתר בכפוף לתנאים הבאים. השימוש בתכנים הכלולים באתר ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תוקף מסלול אימון

מסלול אימון הינו בתוקף רק עד לסיום המועד המצוין בפרטי המנוי וזאת ללא כל קשר למספר הפעמים או משך האימון שהמסלול נוצל וגם במקרים בהם לא נוצל כלל.

העברת שימוש לאחר

הגישה לתכני האתר הינה אישית לרוכשי מסלול האימון ואינה ניתנת להעברה. להסרת ספק, רק אתה, המשתמש אשר רכש את מסלול האימון, רשאי לעשות בו שימוש והנך מבין ומסכים ששימוש על ידי משתמשים אחרים מלבדך יגרור חיוב כספי שסכומו מכפלת עלות המסלול במספר המשתמשים שעשו שימוש בחשבונך.

אחריות

אנו מציעים את המידע ושירותי האתר כמות שהם (AS IS). מוגלס בע"מ אינה נושאת באחריות כלשהי לטעויות או לשגיאות במידע ובשירותים. המשתמש בלבד נושא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש במידע ובשירותי שבאתר. מוגלס בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והשימוש במידע המופיע באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו, גם אם הבין המשתמש, בטעות, כי הוא מקבל "יעוץ" או "הכוונה". השימוש בכל מידע או תוכן המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה.

למען הסר כל ספק, מוגלס בע"מ והאתר אינם קשורים באופן כלשהו לצה"ל או למי מחלקיו ופועלים באופן עצמאי ומנותק מירפ"א או מכל גורם צבאי אחר. מוגלס בע"מ הינה בעלת הזכויות המלאות באתר ובמערכותיו כולל סימולטור הכנה ואימון למבדקי ירפ"א אך לא ביקשה ולא קיבלה כל הסמכה או הסכמה מגורם צבאי כלשהו.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האתר, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

פרטי משתמש

הנך מתחייב בזאת שהפרטים שהנך מוסר בעת ההרשמה הינם פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים כוזבים הנה הפרה של תנאי השימוש, ובעצם מסירתך פרטים כוזבים הנך מקבל דבר שלא כדין, ומסכים מראש לשלם לאתר כל סכום שידרוש האתר בגין שימוש כוזב זה. שים לב: האתר לא יעביר את פרטיך לצד ג' כלשהו מבלי לקבל את הסכמתך מראש, זו התחייבות, לכן הקפד נא להירשם כחוק.

פרטיות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך לכל גורם אחר ללא קבלת אישורך, ובמקרים בהם תאשר להעביר את פרטיך לא נהיה אחראיים לפעולות ולתוצאות של השימוש בפרטיך. למען הסר ספק, מוגלס בע"מ אינה אחראית לשום נזק שייגרם לך או לכל צד ג' אחר עקב שימוש של גורם כלשהו בפרטיך.

על אף האמור לעיל, כחלק משיתופי פעולה עם שותפים העסקיים, אנו עשויים לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של האתר ושותפיו העסקיים, לרבות פעילויות עצמאיות של שותפים עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמינו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים בחומר המוצג באתר שייכות למוגלס בע"מ, אלא אם כן נקבע ונאמר באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. חובה על המצטט לצטט את הכתוב ככתבו וכלשונו בלא כל שינוי היכול להפחית בערך הכתוב. רק הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים של זכויות היוצרים בחומר תאפשר שימוש בחומר.

הגבלות יישומים

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין להציג תכנים שמופיעים באתר בכל דרך שהיא למעט אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב.

תכנים באתר

באתר עשויים להופיע תכנים שמקורם במשתמשי האתר ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את התכנים הללו ובמידת הצורך ולפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנצטרך לתת על כך דין וחשבון, לשנות או למחוק או לא להוסיף את התכנים או חלקם. להסרת ספק, מוגלס בע"מ תהה אחראית באופן כלשהו לתכנים שהוספו ע"י משתמשים באתר.

תכנים מסחריים

באתר מופיעים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מוגלס בע"מ לא תישא באחריות לתכנים המסחריים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ועל הנסמך על הפרסומים מטעמם – הגולש המשתמש באתר זה. פרסום התכנים אינו מהווה המלצה או עידוד מצידנו לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מוגלס בע"מ אינה צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין המפרסמים את שירותיהם בו.

איסוף מידע

לצורך שיפור יעילות האתר, תחזוקתו וניהולו, ייאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע ייאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות, לצורך איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ולצורך בחינת ביצועי המערכת. איסוף זה ייעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של ההקלקות (Hits) באתר בתוכנות סטטיסטיות הקיימות בשוק. המידע נאסף לצורכי סטטיסטיקה ולא ייעשה בו שימוש מסחרי העלול להטריד את המשתמש.

החזרות וביטולים

ביטול רכישת מסלול אימון אפשרי אך ורק במקרים בהם לא בוצע כל תרגול מכל סוג שהוא באחת ממערכות האתר (להלן "המערכת") וזאת רק במקרה בו התקבלה בקשת ביטול עד שבוע קלנדרי מיום הרכישה. בכל מקרה בו בוצע שימוש כלשהו במערכת באמצעות חשבונך, לא תהייה זכאי להחזר או ביטול ולא תוכל לקבל כל סכום חלקי כלשהו גם אם לא סיימת את כל השימוש במערכת. להסרת ספק, החזר כספי יינתן רק במקרים בהם טרם נעשה שימוש כלשהו במערכת. בקשות שיתקבלו במועד מאוחר מהמצוין לעיל ידחו באופן אוטומטי. בקשות ביטול יתקבלו אך ורק באמצעות טופס צור קשר.

שינויים באתר

מעת לעת ישונו התכנים באתר, כמו גם מראהו ועיצובו, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שהתרחשו אגב ביצועם. ט.ל.ח